صفحه اصلی

موسس و رئیس

درباره اتحادیه

هیات مدیره

معاونت ها

اخبار (روابط عمومی)

مواضع رسمی اتحادیه

جراید

خبرگزاری ها

همکاران

تماس با ما

English Page

در این بخش مواضع رسمی اتحادیه  در مقاطع زمانی مختلف، قابل دسترسی اعضاء و علاقه مندان است. این مواضع شامل مصاحبه های مسئولان ارشد اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی ایران است.

Pمصاحبه رئیس اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی با روزنامه نود - دوشنبه - 12/2/1384

Pمصاحبه رئیس اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی با روزنامه نود - پنجشنبه - 26/3/1384

Pمـصاحبـه رئـیـس اتـحادیــه متـخصصـان ورزش هـای رزمـی بـا هفتـه نـامـه نیـرو - چهارشنبه - 15/4/1384

Pگـفـتـگـوی رئـیـس اتـحـادیـه متـخـصصـان ورزش های رزمـی بـا خـبـرگـزاری ایـسنـا - دوشنبه - 14/9/1384

Pگـفـتـگـوی رئـیـس اتحـادیه متخـصـصـان ورزش های رزمـی بـا خبـرگـزاری فـارس - چهارشنبه - 10/12/1384

Pمـصـاحـبه رئـیـس  اتـحـادیـه  متخـصـصـان  ورزش های  رزمـی  بـا روزنـامـه نـود - چهارشنبه - 10/12/1384

Pمصـاحبـه رئـیـس اتـحـادیـه متـخـصصـان ورزش هـای رزمـی بـا هـفتـه نـامـه نـیـرو - چهارشنبه - 30/1/1385

Pمصاحبه رئیس اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی با روزنامه نود - یکشنبه - 3/2/1385

Pگـفتـگـوی  رئـیـس  اتـحـادیـه متـخـصـصـان ورزش هـای رزمـی بـا خبـرگـزاری ایـرنـا - دوشنبه - 17/7/1385

Pگفتگوی دبیر اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی با خبرگزاری ایلنا - دوشنبه - 8/8/1385

Pمصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با روزنامه گل - سه شنبه - 24/11/1385

Pمـصـاحـبه رئـیـس اتـحادیـه متخـصصـان ورزش هـای رزمـی بـا هـفتـه نامـه نیـرو - چهارشنبه - 2/12/1385

Pگـفتـگـوی  رئـیـس  جـمـعـیـت  سـازمـان هـای  غیـر  دولتـی ورزش بـا خـبـرگـزاری ایـسنـا - سه شنبه - 8/3/1386

Pمصاحبه رئیس اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی با روزنامه گل - سه شنبه - 8/3/1386

Pمـصاحبـه رئـیـس اتحـادیه متخصصان ورزش های رزمی با هفته نامه عصر ورزش - چهارشنبه - 9/3/1386

Pگفتگوی رئیس کانون تکواندوکاران ایران با خبرگزاری ایسنا - سه شنبه - 17/7/1386

Pگـفتـگـوی سـخنگوی شورای مرکزی جمعیت سازمانهای غیردولتی ورزش با خبرگزاری ایلنا - چهارشنبه - 9/8/1386

Pگـفتـگوی رئیـس اتحـادیه متخصصـان ورزش هـای رزمـی بـا روزنـامـه ایـران ورزشی - یکشنبه - 7/11/1386

Pگـفـتـگـوی  رئـیـس  اتـحـادیـه  متـخـصصـان ورزش هـای رزمـی بـا خـبـرگـزاری ایـسـنـا - سه شنبه - 10/11/1386

Pمصاحبه رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد مدیران ورزشی کشور با هفته نامه نیرو - چهارشنبه - 8/12/1386

Pگـفـتـگـوی  سـخـنـگـوی جـبـهه متـحـد مـدیـران ورزش کشـور بـا هفته نامه نیرو - چهارشنبه - 15/12/1386

Pمصاحبه رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد مدیران ورزشی کشور با هفته نامه عصر ورزش - پنجشنبه - 16/12/1386

Pگـفـتـگـوی دبـیـر اتـحـادیـه متـخصـصـان ورزش هـای رزمـی  ایـران بـا هـفـته نـامـه نـیـرو - چهارشنبه - 22/12/1386

Pگـفتـگـوی رئـیـس اتـحـادیـه متـخـصـصـان ورزش هـای رزمـی بـا خـبـرگـزاری فـارس - دوشنبه - 19/1/1387

Pمــصـاحـبـه رئـیـس اتـحـادیـه متـخـصـصـان ورزش هـای رزمـی با هفته نامه نیرو - چهارشنبه - 21/1/1387

Pگـفـتـگـوی  رئـیـس  اتـحـادیـه متـخصـصـان ورزش هـای رزمـی بـا خـبـرگـزاری ایـسـنــا - سه شنبه - 31/2/1387

Pمـصـاحـبـه رئـیـس اتحـادیـه متـخـصصـان ورزش هـای رزمـی بـا هـفتـه نـامـه نـیـرو - چهارشنبه - 22/3/1387

Pگـفتـگوی قائـم مـقـام  اتحـادیـه متـخصصـان ورزش های رزمـی با هفتـه نامـه نـیـرو - چهارشنبه - 12/4/1387

Pمصاحبه رئیس کانون تکواندوکاران ایران با روزنامه نود - یکشنبه - 16/4/1387

Pگـفتـگـوی رئـیـس جـمـعـیـت سـازمـان هـای غیـر دولتـی ورزش بـا خـبـرگزاری ایـسنـا - دوشنبه - 17/4/1387

Pگفتگوی رئیس اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی با خبرگزاری فارسی BBC - یکشنبه - 6/5/1387

Pمـصـاحـبه رئـیـس جـمـعیـت سـازمـان هـای غـیـر دولـتـی ورزش بـا هـفتـه نـامـه نـیـرو - سه شنبه - 8/5/1387

Pمـصاحـبه رئـیـس جـمـعـیـت سـازمـان هـای غیـر دولـتـی ورزش بـا هـفـتـه نـامـه نـیـرو - چهارشنبه - 6/6/1387

Pگـفـتـگـوی رئـیـس جـمـعـیـت سـازمـان هـای غیـر دولـتـی ورزش بـا هـفـتـه نـامـه نـیـرو - چهارشنبه - 4/10/1387

Pنامه سرگشاده رئیس جمعیت سازمان های غیردولتی ورزش به رئیس سازمان بازرسی کل کشور - یکشنبه- 18/12/1387

Pگفتگوی مهندس حمیدرضا توکل رئیس فدراسیون ساواته غرب آسیا با هفته نامه نیرو - چهارشنبه- 6/3/1388

Pگفتگو با مصطفی زاکانی نایب رئیس انجمن ساواته ایران - یکشنبه - 11/06/1388

Pگفتگوی سید علی حق شناس، رئیس اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی ایران با خبر گزاری فارس - سه شنبه - 17/6/1388

Pگفتگوی مهندس مهدی قاسمی، سخنگوی اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی ایران با خبرگزاری فارس - یکشنبه - 22/6/1388

Pنامه دکتر مهدی کامران بنیان گذار ساواته ایران به مهندس حمید توکل - سه شنبه - 04/07/1388

Pپیام سید علی حق شناس به مناسبت سالروز تاسیس کانون تکواندوکاران ایران و تاپ تکواندو- 11/7/1388

Pگفتگوی سید علی حق شناس، رئیس جمعیت سازمان های غیردولتی ورزش ایران با خبرگزاری فارس - سه شنبه 17/9/1388

Pپیام تسلیت سید علی حق شناس، ریاست اتحادیه به مناسبت محرم حسینی- محرم 1388

Pگفتگوی   سید  علی  حق  شناس ،  رئیس اتحادیه  متخصصان  ورزش  های  رزمی   با  خبرگزاری  فارس  -  چهارشنبه  -  1389/02/07

Pگفتگوی اختصاصی سید علی حق شناس با پایگاه اینترنتی کانون تکواندوکاران ایران به مناسبت دهمین سالروز تاسیس اولین نهاد مدنی ورزش کشور - یکشنبه - 11/07/1389

P گفتگوی سید علی حق شناس با سایت جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش - چهارشنبه - 1/10/1389

Pگفتگوی اختصاصی سید علی حق شناس با خبرگزاری اوج نیوز - شنبه - 7/8/1389

Pمصطفي زاكاني: ده ها سند غیرقابل انکار از پیشینه پنجاه ساله ساواته در ایران موجود است - پنجشنبه - 24/9/1390

Pگفتگوی سخنگوی اتحادیه با وب سایت انجمن ساواته ایران - دوشنبه - 14/1/1391

Pبیانیه اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی: مهماندوست باید به تیم ملی بازگردانده شود - چهارشنبه - 27/2/1391

Pگفت و گوی اختصاصی سید علی حق شناس با سایت اتحادیه - شنبه - 13/3/1391

Pگفت و گوی اختصاصی مهندس توکل با سایت اتحادیه - یک شنبه - 12/6/1391