صفحه اصلی

موسس و رئیس

درباره اتحادیه

هیات مدیره

معاونت ها

اخبار (روابط عمومی)

مواضع رسمی اتحادیه

جراید

خبرگزاری ها

همکاران

تماس با ما

English Page

هیات مدیره عالي ترين مرجع سياست گذاري و حقوقي اتحاديه است. اعضاء هیات مدیره به شرح ذيل است.

1. سيد علي حق شناس

2.حمیدرضا توکل

3. محمد عبدلي

4. محمدرضا اردستاني

5. عبدالقدير آب پرور

 

Iranian Martial Arts Professionals Union