صفحه اصلی

موسس و رئیس

درباره اتحادیه

هیات مدیره

معاونت ها

اخبار (روابط عمومی)

مواضع رسمی اتحادیه

جراید

خبرگزاری ها

همکاران

تماس با ما

English Page

خبرگزاری فارس - 07/12/84

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8412060399

خبرگزاری فارس - 09/12/84

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8412080540

خبرگزاری فارس - 23/07/85

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8507220285

خبرگزاری ایسنا - 07/03/86

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-932441

خبرگزاری ایسنا - 08/05/86

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-969374

خبرگزاری ایسنا - 13/07/86

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1007848

خبر گزاری ایسنا-6/11/86

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1074534

خبرگزاری فارس -20/01/87

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8704030322

خبرگزاری ایسنا-29/2/87

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1132847

خبرگزاری فارس - 03/04/87

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8704030322

خبرگزاری ایسنا - 03/04/87

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1151858

خبرگزاری ایسنا - 15/04/87

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1158449

خبرگزاری ایسنا - 07/05/87

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1171263

  خبرگزاری  بی.بی.سی فارسی - 06/05/87

http://www.bbc.co.uk/persian/sport/story/2008/07/080727_pm-kickboxing.shtml

خبرگزاری فارس - 28/07/87

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8707280973

خبرگزاری فارس - 17/06/88

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8806170186

خبرگزاری فارس - 22/06/88

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8806220477

خبرگزاری فارس - 17/09/88

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8809161032

خبرگزاری فارس - 06/11/88

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8811060666

خبرگزاری فارس - 27/11/88

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8811270930

خبرگزاری فارس -7/2/89

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902061217

 

 

Iranian Martial Arts Professionals Union