بيانيه اتحاديه متخصصان ورزش هاي رزمي ايران - 27/2/1391

مهماندوست بايد به تيم ملي بازگردانده شود

نظر به اتفاقات رخ داده طي ماه هاي گذشته در تكواندو ايران، اتحاديه متخصصان ورزش هاي رزمي در راستاي رسالت وجودي خود واجب مي داند مطالب ذيل را به آگاهي عموم جامعه رزمي و خانواده تكواندو برساند.

۱. كنار گذاردن رضا مهماندوست از هدايت تيمي كه افتخارات بي نظيري را براي ورزش ايران رقم زد آن هم به دليل مطالبه حداقل حقوق اين مربي اتفاقي نيست كه بتوان با سوء استفاده از قدرت، پيش پا افتاده دانست و به سادگي از كنار آن عبور كرد. به طور قطع اين عمل نسنجيده در كارنامه پربار! مسببان آن ثبت خواهد شد.

۲. مسئولان فدراسيون تكواندو به جاي اعتراف به اشتباه خود در از دست دادن بهترين مربي جهان همواره بر اين نكته تاكيد مي ورزند كه در ايران مربيان از اين دست به وفور يافت مي شوند. در اين جا تنها يك پرسش مطرح است. در طول تاريخ ورزش ايران به غير از رضا مهماندوست كدام مربي ايراني توانسته تيم ملي كشور ديگري را در يك رشته ورزشي قهرمان المپيك كند؟ قهرماني تيم ملي تکواندو تايوان با اين مربي در المپيك 2004 آتن فراموش شدني نيست.

۳. نكته حائز اهميتي كه پس از بركناري رضا مهماندوست پديدار گشته است، به کارگیری سيستم نرم و هدف مند تخريب شخصيت فردي و فني اين مربي بزرگ است. گو اين كه اين روش ناجوانمردانه، شيوه اي آشنا براي اين اتحاديه است. روشي كه دوازده سال پيش براي كانون تكواندوكاران ايران كليد خورد و البته با گذشت زمان شكست فاحشي را براي پديد آورندگان آن به ارمغان آورد.

۴. جالب توجه است افرادي كه پيشرفت و حضور خود در پست ها را وامدار رضا مهماندوست بوده و اساساً كم ترين وزني در قياس فني با وي ندارند به دليل شیفتگی در جاه بی مایه و خوش خدمتي به ديگران و در جهت اجراي همان روش نخ نما، كارآمد ترين سرمربي ملي تاريخ ورزش هاي رزمي ايران را حقيرانه مورد هتاكي قرار مي دهند.

۵. بركناري رضا مهماندوست با تمام سياهي هايش يك نقطه روشن براي تكواندوي ايران به همراه داشت. افرادي كه به رغم بهره گيري از پول مردم و بيت المال، پيشرفت تكواندو ايران را در عمل و رفتار مديون مديريت بي نقص! خود قلمداد مي كردند، پس از سال ها لب به اعتراف گشوده و به حق آن را مرهون سال ها رنج جميع خانواده تكواندو ايران دانستند.

۶. كسب مقام نائب قهرماني تكواندو آسيا آن هم پس از دو دوره قهرماني هشداري جدي به مديران فعلي فدراسيون تكواندو است. اين آقايان بايد شهامت به خرج داده و تا هنوز فرصت باقي است، مهماندوست را  سريعاً به تيم ملي كه متعلق به 75 مليون ايراني است بازگردانند.

۷. در پايان موكداً متذكر مي شود، عزت مملكت و سربلندي ايران متاعي نيست كه بازيچه دست يك گروه يا عده اي خاص قرار گيرد. بدون ترديد در صورت هرگونه اتفاق ناگوار در المپيك مسئوليت آن به طور كامل متوجه افرادي است كه حب و بغض شخصي را بر مصالح و منافع ملي ارجحيت دادند.

 

              

                    اتحاديه متخصصان ورزش های رزمی ایران