87/07/28 - 14:49
شماره:8707280973
براي چهار سال ديگر
حق شناس رئيس اتحاديه متخصصان ورزش هاي رزمي ماند

خبرگزاري فارس: مجمع عمومي اتحاديه متخصصان ورزش هاي رزمي ايران جهت انتخاب رئيس نايب رئيس، دبير، خزانه دار و بازرس در محل سالن همايش هاي فرهنگسراي بهمن برگزار شد.


به گزارش خبرگزاري فارس، در اين مجمع پس از ارائه گزاش عملكرد اتحاديه در چهار سال گذشته توسط نماينده هيئت مديره، حق شناس با كسب آرا به مدت چهار سال ديگر به رياست اتحاديه متخصصان ورزش هاي رزمي ايران انتخاب شد.
همچنين حميد رضا توكل، محمد بعدي پور، محمد چوپاني و مهدي قاسمي به ترتيب به عنوان نايب رئيس، دبير، خزانه دار و بازرس اتحاديه انتخاب شدند.
به پيشنهاد سيد علي حق شناس و تائيد مجموع عمومي، معاونت هاي اتحاديه به شرح زير تعيين شدند:
معاونت فني: سيدعلي حق شناس
معاونت ووشو: ناصر ابوالقاسمي
معاونت كاراته: نصر ا... كاكاوند
معاونت تكواندو: جواد مشيري
معاونت كليك بوكشينگ علي قويدل
معاونت اجرايي: حميدرضا حصاركي
انتهاي پيام/